Spong Law Academy - algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tot het verzorgen van cursussen van en door de Spong Law Academy B.V. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • aanbieder: Spong Law Academy B.V.
  • deelnemer: een natuurlijke persoon die aan een cursus deelneemt.
  • cursus: onderwijs als bedoeld in artikel 4.4, vijfde lid, onder a, van de Verordening op de advocatuur van een duur van een of meerdere dagdelen, dan wel overig onderwijs van vergelijkbare duur op het gebied van het recht of de juridische vaardigheden, met inbegrip van trainingen en workshops.

 

Artikel 2. Aanmelding en totstandkoming overeenkomst

Een deelnemer meldt zich aan door het elektronisch aanmeldingsformulier voor een cursus van aanbieder in te vullen en te versturen. Direct na aanmelding ontvangt deelnemer een elektronische ontvangstbevestiging. Als deelnemer tot de doelgroep van de cursus behoort, komt door deelnemers aanmelding een overeenkomst tussen deelnemer en aanbieder tot stand en aanvaardt deelnemer deze algemene voorwaarden. Als deelnemer niet tot de doelgroep van de cursus behoort, aanvaardt deelnemer door diens aanmelding deze algemene voorwaarden, maar komt een overeenkomst tussen deelnemer en aanbieder pas tot stand nadat aanbieder per afzonderlijke e-mail uitdrukkelijk akkoord is gegaan met deelnemers deelname aan de cursus. De elektronische ontvangstbevestiging genoemd in de tweede volzin van dit artikel geldt niet als zodanig uitdrukkelijk akkoord.  

 

Artikel 3. Facturering & betaling

Een deelnemer ontvangt omstreeks zes weken voor de cursusdatum een factuur, tenzij de aanmelding op een later moment plaatsvindt. Het op de factuur vermelde totaalbedrag moet binnen veertien dagen na de factuurdatum volledig zijn betaald. 

 

Artikel 4. Annulering door deelnemer / vervanger

Tot vier weken voor de cursusdatum kan deelnemer kosteloos annuleren door een e-mail te sturen aan info@sponglawacademy.com waarin diens deelname wordt geannuleerd. Daarna kan dit niet meer en is aanbieder bij annulering gerechtigd het volledige cursusgeld inclusief btw in rekening te brengen, ook als de aanmelding korter dan vier weken voor de cursusdatum plaatsvond. In dit geval kan deelnemer tot twaalf uur voor de aanvang van de cursus per e-mail aan info@sponglawacademy.com een plaatsvervanger opgeven. Ook als er een plaatsvervanger is, blijft de oorspronkelijke deelnemer het volledige cursusgeld inclusief btw verschuldigd. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

 

Artikel 5. Maximering aantal deelnemers / bericht bij niet-plaatsen deelnemer

Aanbieder kan een bovengrens vaststellen voor het aantal deelnemers aan een cursus. Aangemelde deelnemers worden op volgorde van aanmelding voor een cursus geplaatst. Als een deelnemer niet kan worden geplaatst, wordt deze hierover per e-mail bericht. In dit geval wordt reeds betaald cursusgeld inclusief btw aan die deelnemer geretourneerd.

 

Artikel 6. Wijziging cursusinhoud

De onderwerpen die in een cursus aan bod zullen komen staan vermeld in het meeste recente online informatiemateriaal van aanbieder. Aanbieder behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen die passen bij het thema dat door de titel van de cursus wordt aangeduid.

 

Artikel 7. Wijziging cursusdatum, -locatie, -tijdstip of -docent

Aanbieder behoudt zich het recht voor cursusdatum, -locatie of -tijdstip te wijzigen of de cursus bij verhindering van de oorspronkelijk aangekondigde docent(en) door (een) andere docent(en) te laten verzorgen. Aanbieder stelt deelnemer per e-mail uiterlijk binnen 48 uur van zo een wijziging op de hoogte. Indien deelnemer korter dan vier weken voor de cursusdatum van zo een wijziging op de hoogte wordt gesteld, kan deze binnen een week na het wijzigingsbericht kosteloos per e-mail annuleren. Daarna kan dit niet meer en is aanbieder gerechtigd het volledige cursusgeld inclusief btw in rekening te brengen.

 

Artikel 8. Annulering door aanbieder

Wegens onvoldoende aanmeldingen dan wel andere onoverkomelijke omstandigheden kan aanbieder besluiten een cursus te annuleren. Indien bij een cursus is vermeld dat deze gegarandeerd doorgaat, kan aanbieder die cursus alleen annuleren wegens ziekte of zwaarwegende familieomstandig-heden van een docent, of wegens een verbod van de overheid. Uiterlijk binnen 48 uur nadat tot annulering is besloten, deelt aanbieder de annulering aan deelnemer mee en retourneert aanbieder reeds betaald cursusgeld inclusief btw.

 

Artikel 9. Toesturen cursusmateriaal en overige informatie

Uiterlijk een week voor de cursusdatum stuurt aanbieder deelnemer het cursusmateriaal toe. Ook krijgt deelnemer informatie toegestuurd zoals reisinformatie en de deelnemerslijst.

 

Artikel 10. Deelnemerslijst

Bij aanmelding kan deelnemer opgeven of deze al dan niet genoemd wil worden op de deelnemerslijst die aan de cursusdeelnemers wordt toegestuurd. Aanbieder geeft aan deze opgave gehoor. Om deze reden is de deelnemerslijst niet altijd volledig.

 

Artikel 11. Aanwezigheidsregistratie

Deelnemer is verplicht bij aankomst en vertrek in de cursusruimte een presentielijst te tekenen en in dat kader desgevraagd diens identificatiebewijs te tonen. Als deelnemer de presentielijst niet ondertekent of desgevraagd geen identificatiebewijs toont, wordt geen cursuscertificaat verstrekt.

 

Artikel 12. Cursuscertificaat

Een deelnemer die een cursus van aanbieder heeft bijgewoond en van wie aanbieder het volledige cursusgeld inclusief btw heeft ontvangen, krijgt uiterlijk twee maanden na afloop van de cursus een cursuscertificaat toegestuurd ondertekend door de cursusmanager van aanbieder en de cursusdocenten. In dit certificaat verklaren zij: a) wat de doelgroep van de cursus was; b) dat de identiteit en de aanwezigheid van deelnemer zijn vastgesteld; c) dat deelnemer aan de gehele cursus of een bepaald deel daarvan heeft deelgenomen; d) hoeveel uren de cursus heeft geduurd; e) welke onderwerpen in welk uur door welke docent zijn behandeld. Deelnemer kan dit certificaat gebruiken als bewijsstuk in de zin van artikel 4.4, zevende lid, van de Verordening op de advocatuur.

 

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens

Bij aanmelding voor een cursus legt aanbieder de in het elektronisch aanmeldingsformulier ingevulde gegevens van deelnemer vast. Deze gegevens worden beveiligd door middel van een SSL certificaat. Aanbieder verwerkt deze gegevens om de overeenkomst met deelnemer te kunnen uitvoeren en om deelnemer informatie te kunnen sturen over andere cursussen of diensten van aanbieder. Deelnemer kan per e-mail aangeven geen prijs te stellen op deze informatie, waarna aanbieder deze niet langer aan deelnemer zal toesturen.  

 

Artikel 14. Schriftelijke klachtenregeling

Bij klachten over de organisatie of de inhoud van een cursus van aanbieder kan gebruikt worden gemaakt van deze schriftelijke klachtenregeling. Artikel 2, eerste lid, van deze regeling bevat een link naar een klachtenformulier dat voor het indienen van een klacht kan worden gebruikt.  

 

Terug