Algemene voorwaarden

 

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Spong advocaten B.V. (hierna: Spong advocaten).

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422, eerste lid, onder b, BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Spong advocaten.

3. Spong advocaten is een vennootschap die voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.

4. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de bestuurders, alsmede degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn.

 

Aansprakelijkheid

5. Iedere aansprakelijkheid van Spong advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

 

Inschakeling derden

6. Spong advocaten zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met zijn opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Spong advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Spong advocaten aansprakelijkheidbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

 

Voorschot, zekerheid

7. In zaken die niet op toevoeging worden behandeld, vangt Spong advocaten zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aan c.q. zet Spong advocaten deze werkzaamheden eerst voort nadat de opdrachtgever een voorschot heeft voldaan of, in voorkomend geval, zekerheid heeft gesteld. Het bedrag van dit voorschot of deze zekerheid wordt door Spong advocaten in redelijkheid vastgesteld.

 

Contante betalingen

8. Ingevolge de Verordening op de administratie en financiële integriteit van de Nederlandse Orde van Advocaten overlegt Spong advocaten met de Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten indien contante betalingen worden aanvaard of verricht van € 5.000,- of meer. Terugbetaling aan opdrachtgever van gelden in depot vindt bij voorkeur giraal plaats. Ingeval van contante restitutie worden aan opdrachtgever externe koeriersdiensten in rekening gebracht.

 

Honorarium

9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Spong advocaten dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Spong advocaten jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de BTW. Kosten die Spong advocaten namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden separaat in rekening gebracht. Een percentage van 7% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten. Onder algemene kantoorkosten vallen niet slechts kosten van papier, brief-, telefoon-, fax- of e-mailverkeer en kopiëren, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak, alsmede alle kosten die voortvloeien uit de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Declaraties

10. Spong advocaten zendt, tenzij anders onmiddellijk is overeengekomen, eenmaal per maand voor zijn werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Vastlegging telefoongesprekken op gegevensdrager

11. Om doelmatigheidsredenen kan Spong advocaten de inhoud van een door een advocaat gevoerd telefoongesprek vastleggen op een geluidsdrager.

 

Toegang tot kantoor

12. In voorkomende gevallen verleent Spong advocaten opdrachtgevers uitsluitend toegang tot het kantoor na legitimatie met een geldig identiteitsbewijs.

 

Bijstandsverlening door meerdere kantoorgenoten, onderlinge vervanging

13. In voorkomende gevallen verleent Spong advocaten bijstand in samenwerking met één of meer kantoorgenoten. Spong advocaten behoudt zich het recht voor om indien noodzakelijk onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.

 

Toezending pleitnotities voorafgaand aan een zitting

14. Voorafgaand aan een zitting stuurt Spong advocaten in beginsel geen concept-pleitnotities toe aan opdrachtgever, tenzij deze daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, het tijdig toezenden praktisch haalbaar is en Spong advocaten dit nuttig acht voor een adequate rechtsbijstandsverlening in opdrachtgevers zaak.  

 

Publiciteit over een zaak

15. Spong advocaten is, met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Nederlandse Orde van Advocaten, in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg doch met inachtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Spong advocaten is vrij mee te werken aan publiciteit over een zaak zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, mits het belang van de cliënt daardoor niet wordt geschaad.

 

Teruggave, archivering, vernietiging stukken na beëindiging werkzaamheden

16. Spong advocaten zal bij beëindiging van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.

 

Kantoorklachtenregeling, klachtenformulier, cliënttevredenheidsformulier

17. Spong advocaten heeft een kantoorklachtenregeling. Deze staat op de website van ons kantoor. Artikel 5, eerste lid, van deze kantoorklachtenregeling bevat een weblink naar het klachtenformulier dat voor het indienen van een klacht gebruikt kan worden. Artikel 9 van deze regeling vermeldt aan wie de klacht kan worden voorgelegd als de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld. Spong advocaten vertrekt op verzoek een cliënttevredenheidsformulier.

 

Toepasselijkheid Nederlands recht, geschilbeslechting door rechter te Amsterdam

18. De rechtsverhouding tussen Spong advocaten en zijn opdrachtgevers wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. De Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is niet van toepassing op deze geschillen. Spong advocaten kan evenwel in een concreet geval met opdrachtgever in een akte van compromis overeenkomen een geschil aan de Geschillencommissie Advocatuur voor te leggen.